March2018

เกษตรฯ คุมเข้มพิษสุนัขบ้า ไม่รุนแรงเท่า3ปีที่แล้ว ประกาศลดพื้นที่ระบาด เหลือ26จังหวัด

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ไม่รุนแรงเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา โดยจากการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในปีนี้พบว่ามีเพียง 4 ราย น้อยกว่า 2560 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 11 ราย อย่างไรก็ตามเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้รวดเร็วมากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ(พรบ.) โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผ่านการดำเนินการ 3 มาตรการ ได้แก่ 1.จังหวัดใดถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาด ในรัศมี5 กิโลเมตร(กม.) สัตว์ทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100% 2.หากพบว่ามีสัตว์ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่เกิดโรคนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะให้อำนาจสัตวแพทย์นำมาเลี้ยงดูตามอาการ และ3.หากสัตว์แสดงอาการว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือสงสัยว่าเป็นโรค สามารถนำไปทำลายได้ทันที

read more